Zpět

Zápis

Informace k zápisu pro školní rok 2024/2025 budou zveřejněny v dubnu 2024.

Informace k zápisu pro školní rok 2023/2024

1. Organizace zápisu

1.1 Termín zápisu

 • Zápis do mateřské školy se koná v souladu s § 34 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon, 3. 5. 2023 od 13,00 do 17,00 hodin a 4. 5. 2023 od 13,00 hodin do 16,00 hodin.
 • Zápis do SDP - Střediska denní péče (jeslí) proběhne 3. 5. 2023 od 13,00 do 17,00 hodin a 4. 5. 2023 od 13,00 hodin do 16,00 hodin

 1.2 Místo zápisu:

 • Zápis do MŠ Antonína Sochora se koná v hlavní budově MŠ Antonína Sochora 2937. 
 • Zápis do MŠ Hutnická se koná na hlavní budově MŠ Hutnická 2938.
 • Zápis do MŠ Albrechtická se koná v budově MŠ Albrechtická 414.
 • Zápis do SDP Antonína Sochora se koná v hlavní budově MŠ Antonína Sochora 2937. 
 • Zápis do SDP Hutnická se koná na ředitelství v hlavní budově MŠ Antonína Sochora 2937.

1.3 Potřebné dokumenty:

s sebou k zápisu si vezměte: 
- vytištěná elektronická žádost z aplikace "Online zápis do MŠ" (viz bod č.5) 
- rodný list dítěte; 
- občanský průkaz zákonného zástupce; 
- doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu, pokud nejste občan ČR
- doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.). 
Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem

1.4 Povinné předškolní vzdělávání

Od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne 5. roku věku je předškolní vzdělávání povinné a zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.  

2. Počet dětí, které je možné přijmout

 • Pro školní rok 2023/2024 je přibližně 75 volných míst do mateřské školy.
  V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy. 
 • Pro školní rok 2023/2024 je přibližně 23 volných míst do Střediska denní péče.

3. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ - ke stažení zde

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává 3. mateřská škola, Most, příspěvková organizace budou přijímány děti v tomto pořadí (do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku):

 1. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č. 3), které do 31. 8. 2023 dosáhnou 5 let věku, nebo děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č. 3) *
 2. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č. 3), které do 31. 8. 2023 dosáhnou 4 let věku. *
 3. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č. 3), které do 31. 8. 2023 dosáhnou 3 let věku. *
 4. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) mimo spádovou oblast mateřské školy (obvod č. 3), které do 31. 8. 2023 dosáhnou 5 let věku. *
 5. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) mimo spádovou oblast mateřské školy (obvod č. 3), které do 31. 8. 2023 dosáhnou 5 let věku, nebo děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) mimo spádovou oblast mateřské školy (obvod č. 3)*
 6. Děti s trvalým pobytem mimo spádovou oblast mateřské školy od nejstaršího po nejmladší.

* Upřednostnění se týká dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ust. §20 odst. 2 písm. d) školského zákona, a děti, které mají trvalý pobyt v jiné obci, která nezřizuje MŠ.

4. Kritéria pro přijímání dětí do Střediska denní péče

Do střediska denní péče pro děti od 1 do 3 let věku budou přednostně přijímány

 1. Děti s celodenní docházkou a následně dle možnosti denní kapacity doplněny dětmi s docházkou v rozsahu nepřevyšujícím 92 hodin v měsíci.
 2. Děti s trvalým pobytem v Mostě
 3. Zaměstnanost rodičů – toto kritérium se použije v případě, že počet dětí na celodenní docházku bude převyšovat možnosti pro přijetí, a to z důvodu kapacity SDP.

5. Průběh zápisu do MŠ

 • Zápis proběhne kombinací elektronické a prezenční formy.
 • Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání - Přihlášku vyplníte elektronicky pomocí aplikace "online zápis do MŠ" do Vámi vybrané MŠ:
  - Aplikace bude spuštěna od úterý 2. května 2023 od 6:00 hod. pro elektronické přihlášky s možností rezervace data a času pro prezenční formu zápisu ve dnech 3.5. a 4.5.2023.
  - Po obsazení termínů rezervace data a času zápisu podáte elektronickou přihlášku k zápisu Vašeho dítěte a zavoláte si o termín data a času pro prezenční formu zápisu na tel. 731 181 064
  - Elektronické přihlášky v aplikaci je možné podávat , a to až do 16. května 2023.
 • V rámci 3.MŠ (MŠ Antonína Sochora, MŠ Hutnická a MŠ Albrechtická) stačí provést zápis pouze na jedné Vámi vybrané naší mateřské škole. 
 • V případě dotazů nás kontaktujte - tel. 731 181 064
MŠ Antonína Sochora 
MŠ Hutnická 
MŠ Albrechtická 414 
 • Žádost si vytisknete (žádost Vám přijde automaticky do emailu po vyplnění el.přihlášky). Ve Vámi zvolený či přidělený den a čas donesete do vybrané mateřské školy. Prosím dbejte na správné vyplnění adresy dle občanského průkazu.
 • Nezapomeňte donést všechny potřebné dokumenty (viz Bod č. 1.3.)

6. Průběh zápisu do Střediska denní péče (Jesle)

 • Zápis proběhne prezenční formou.
 • Je nutné zarezervovat čas zápisu u zástupkyně ředitelky MŠ p. Jany Bravené na tel. 739 340 143 od 2.5.2023 od 8:30 hod.
 • Žádost do Střediska denní péče naleznete zde.
 • Žádost si vytisknete a donesete na ředitelství 3.MŠ Most - MŠ Antonína Sochora 2937. 
 • Nezapomeňte donést všechny potřebné dokumenty (viz Bod č. 1.3.) 

7. Potvrzení od lékaře

Potvrzení od lékaře je nutno doložit do 16. 5. 2023 nebo v den zápisu.

 • Formulář Potvrzení od lékaře pro MŠ naleznete zde.
 • Formulář Potvrzení od lékaře pro SDP naleznete zde.

8. Přijímání dětí, které se nepodrobily pravidelnému očkování

Mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Počínaje dnem 1. 9. 2023 je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2023 dosáhlo pěti let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku.

Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím do mateřské školy či do SDP nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

9. Přijetí dítěte 

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely Školského zákona č. 561/2004 Sb.., k 1. lednu 2012 § 183 odst. 2 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly ve vývěsní skříni mateřské školy a na webových stránkách školy. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn dne 31.5.2023 nejméně po dobu 15 dnů. Rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy bude předáno osobně dne 1. 6. 2023 v písemné podobě. 

 O přijetí dítěte do SDP rozhodne ředitelka školy. Zveřejnění seznamu přijatých dětí pod registračními čísly bude k dispozici ve vývěsní skříni mateřské školy a na webových stránkách školy. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn dne 31.5.2023 nejméně po dobu 15 dnů. Rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy bude předáno osobně dne 1. 6. 2023 v písemné podobě.

10. Doplňující informace

POSTUP při zápisu dětí bez aplikace online zápis do MŠ.
S potřebnými dokumenty (viz bod č. 1.3) přijdete do vybrané mateřské školy, kde elektronický zápis provedeme společně.

Kontakty (k upřesnění informací k zápisu)
Miroslava Samková         476 448 841       739 340 150
Iveta Duffková                  476 448 842       731 181 064

 

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Most

Odkaz na "Mapový portál" s interaktivní mapou školských obvodů MŠ a ZŠ, ve kterém lze vyhledávat spádovou školu dle bydliště.

Virtuální prohlídky MŠ:

MŠ Antonína Sochora 
MŠ Hutnická 
MŠ Albrechtická 414

Fotogalerie a další informace najdete na webových stránkách jednotlivých MŠ.

Třídní schůzky pro nově přijaté děti do MŠ a SDP (Jesle):

MŠ Antonína Sochora - úterý 13.6.2023 od 16:00 hod.
SDP (jesle) Antonína Sochora - úterý 13.6.2023 od 15:00 hod.

MŠ Hutnická - úterý 20.6.2023 od 16:00 hod.
SDP (jesle) Hutnická - úterý 20.6.2023 od 15:00 hod.

MŠ Albrechtická - úterý 20.6.2023 od 16:00 hod.


Prázdninový provoz 2024

Prázdninový provoz 2024

Více informací

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2024

Srdečně zveme všechny zájemce na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční v úterý 16.4. v MŠ Hutnická a ve středu 17.4. v MŠ Sochora. Oba dny se na Vás budeme těšit od 9,00 do 11,30. Z důvodu rekons…

Více informací

PF 2024

Všichni zaměstnanci 3. mateřské školy přejí všem dětem, jejich rodičům i přátelům všech našch mateřských škol klidné prožití vánočních svátků, šťastný a úspěšný nový rok 2024. Sváteční dny prožijte v…

Více informací