Zpět

Zápis

Informace k zápisu pro školní rok 2022/2023

Pro cizince, kterým byla v České republice poskytnutá dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, je stanoven jiný termín zápisu k předškolnímu vzdělávání a to ve dnech 6.6.2022 od 13,00  do 17,00 hodin  nebo   7.6.2022 od  13,00   do 16,00 hodin.(pouze pro děti - cizince, kterým byla poskytnuta v ČR dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny s účiností od 24.2.2022 a později)

VДля іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чехії у зв’язку із збройним конфліктом в Україні, з 2022/2023 навчального року буде встановлено інший термін для зарахування до дошкільної освіти, а то починаючи з 6. червня 2022 року по 7.липня 2022 року. Конкретні дати в окремих школах будуть своєчасно опубліковані на цьому порталі.Термін реєстрації організовано лише для дітей-іноземців яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці у зв'язку зі збройним конфліктом на території України з 24 лютого 2022 року і пізніше.

3. MŠ Most 

Třídní schůzky pro nově přijaté děti do MŠ a SDP (Jesle):

MŠ Antonína Sochora - úterý 21.6.2022 od 16:00 hod.
SDP (jesle) Antonína Sochora - úterý 21.6.2022 od 15:00 hod.

MŠ Hutnická - úterý 21.6.2022 od 16:00 hod.
SDP (jesle) Hutnická - úterý 21.6.2022 od 15:00 hod.

MŠ Albrechtická - čtvrtek 23.6.2022 od 16:00 hod.

Výsledky zápisu jsou zveřejněny pod registračními čísly. Pokud jste ztratili registrační číslo, volejte 731 181 064.

Výsledky MŠ:

Výsledky SDP - JESLE:

1. Organizace zápisu

1.1 Termín zápisu

 • Zápis do mateřské školy se koná v souladu s § 34 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon, 3. 5. 2022 od 13,00 do 17,00 hodin a 4. 5. 2022 od 13,00 hodin do 16,00 hodin.
 • Zápis do SDP - Střediska denní péče (jeslí) proběhne 3. 5. 2022 od 13,00 do 17,00 hodin a 4. 5. 2022 od 13,00 hodin do 16,00 hodin
 • Zvláštní zápis pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, bude probíhat ve dnech 1. 6. 2022 – 15. 7. 2022. Konkrétní termín bude včas zveřejněn.

 1.2 Místo zápisu:

 • Zápis do MŠ Antonína Sochora se koná v hlavní budově MŠ Antonína Sochora 2937. 
 • Zápis do MŠ Hutnická se koná na hlavní budově MŠ Hutnická 2938.
 • Zápis do MŠ Albrechtická se koná v budově MŠ Albrechtická 414.
 • Zápis do SDP Antonína Sochora se koná v hlavní budově MŠ Antonína Sochora 2937. 
 • Zápis do SDP Hutnická se koná v budově jeslí MŠ Hutnická 2938.

1.3 Potřebné dokumenty:

s sebou k zápisu si vezměte: 
- vytištěná elektronická žádost z aplikace "Online zápis do MŠ" (viz bod č.5) 
- rodný list dítěte; 
- občanský průkaz zákonného zástupce; 
- doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu, pokud nejste občan ČR
- doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.). 
Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem

1.4 Povinné předškolní vzdělávání

Od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne 5. roku věku je předškolní vzdělávání povinné a zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.  

2. Počet dětí, které je možné přijmout

 • Pro školní rok 2022/2023 je přibližně 134 volných míst do mateřské školy.
  V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy. 
 • Pro školní rok 2022/2023 je přibližně 27 volných míst do Střediska denní péče.

3. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává 3. mateřská škola, Most, příspěvková organizace budou přijímány děti v tomto pořadí (do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku):

 1. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č. 3), které do 31. 8. 2022 dosáhnou 5 let věku. *
 2. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č. 3), které do 31. 8. 2022 dosáhnou 4 let věku. *
 3. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č. 3), které do 31. 8. 2022 dosáhnou 3 let věku. *
 4. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) mimo spádovou oblast mateřské školy (obvod č. 3), které do 31. 8. 2022 dosáhnou 5 let věku. *

* Upřednostnění se týká dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ust. §20 odst. 2 písm. d) školského zákona, a děti, které mají trvalý pobyt v jiné obci, která nezřizuje MŠ.

Doplňující kritérium: 
Děti s trvalým pobytem mimo spádovou oblast mateřské školy od nejstaršího po nejmladší. 

4. Kritéria pro přijímání dětí do Střediska denní péče

Do střediska denní péče pro děti od 1 do 3 let věku budou přednostně přijímány

 1. Děti s celodenní docházkou a následně dle možnosti denní kapacity doplněny dětmi s docházkou v rozsahu nepřevyšujícím 92 hodin v měsíci.
 2. Děti s trvalým pobytem v Mostě
 3. Zaměstnanost rodičů – toto kritérium se použije v případě, že počet dětí na celodenní docházku bude převyšovat možnosti pro přijetí, a to z důvodu kapacity SDP.

5. Průběh zápisu do MŠ

 • Zápis proběhne kombinací elektronické a prezenční formy.
 • Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání - Přihlášku vyplníte elektronicky pomocí aplikace "online zápis do MŠ" do Vámi vybrané MŠ:
  (Aplikace bude spuštěna od pondělí 25. dubna 2022 od 6:00 hod. do úterý 3. května do 12:00 hod. pro elektronické přihlášky s možností rezervace data a času pro prezenční formu zápisu ve dnech 3.5. a 4.5.2022. Po tomto datu bude možné podávat elektronickou přihlášku k zápisu Vašeho dítěte, a to až do 16. května 2022. V případě dotazů nás kontaktujte)
MŠ Antonína Sochora 
MŠ Hutnická 
MŠ Albrechtická 414 
 • Žádost si vytisknete (žádost Vám přijde automaticky do emailu po vyplnění el.přihlášky). Ve Vámi zvolený den a čas donesete do vybrané mateřské školy. 
 • Nezapomeňte donést všechny potřebné dokumenty (viz Bod č. 1.3.)

6. Průběh zápisu do Střediska denní péče (Jesle)

 • Zápis proběhne prezenční formou. 
 • Žádost si vytisknete a donesete do vybrané mateřské školy. 
 • Nezapomeňte donést všechny potřebné dokumenty (viz Bod č. 1.3.) 
 • Žádost do Střediska denní péče naleznete zde.

7. Potvrzení od lékaře

Potvrzení od lékaře je nutno doložit do 13. 5. 2022 nebo v den zápisu.

 • Formulář Potvrzení od lékaře pro MŠ naleznete zde.
 • Formulář Potvrzení od lékaře pro SDP naleznete zde.

8. Přijímání dětí, které se nepodrobily pravidelnému očkování

Mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Počínaje dnem 1. 9. 2022 je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2022 dosáhlo pěti let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku.

Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím do mateřské školy či do SDP nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

9. Přijetí dítěte 

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely Školského zákona č. 561/2004 Sb.., k 1. lednu 2012 § 183 odst. 2 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly ve vývěsní skříni mateřské školy a na webových stránkách školy. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn dne 31.5.2022 nejméně po dobu 15 dnů. Rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy bude předáno osobně dne 1. 6. 2022 v písemné podobě. 

 O přijetí dítěte do SDP rozhodne ředitelka školy. Zveřejnění seznamu přijatých dětí pod registračními čísly bude k dispozici ve vývěsní skříni mateřské školy a na webových stránkách školy. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn dne 31.5.2022 nejméně po dobu 15 dnů. Rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy bude předáno osobně dne 1. 6. 2022 v písemné podobě.

10. Doplňující informace

POSTUP při zápisu dětí bez aplikace online zápis do MŠ.
S potřebnými dokumenty (viz bod č. 1.3) přijdete do vybrané mateřské školy, kde elektronický zápis provedeme společně.

Kontakty (k upřesnění informací k zápisu)
Miroslava Samková         476 448 841       739 340 150
Iveta Duffková                  476 448 842       731 181 064

 

 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Most

Odkaz na "Mapový portál" s interaktivní mapou školských obvodů MŠ a ZŠ, ve kterém lze vyhledávat spádovou školu dle bydliště.

Virtuální prohlídky MŠ:

MŠ Antonína Sochora 
MŠ Hutnická 
MŠ Albrechtická 414

Fotogalerie a další informace najdete na webových stránkách jednotlivých MŠ.


Zápis do MŠ

Informace k zápisu do mateřské školy a Střediska denní péče pro školní rok 2022/2023 Termín zápisu na školní rok 2022/2023 bude  3.5. - 4.5.2022. Podrobné informace k zápisu najdete na webových strá…

Více informací

3. MŠ MOST

  Oznámení o reorganizaci mateřských škol od 1.1.2022 Oznamujeme vám, že od 1.1.2022 v rámci reorganizace mateřských škol se mění název Mateřské školy, Most, Antonína Sochora 2937, příspěvkové organ…

Více informací